LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Cieľom výuky literárno-dramatického odboru je podporiť sebavyjadrenie dieťaťa pomocou tvorivej dramatiky. Tak, ako vo výtvarnom odbore deti pracujú s hlinou alebo farbami, tak sa deti na hodinách LDO vyjadrujú pohybom, mimikou a slovom. Tvoria, hrajú divadlo.

 

                                    

 

Názov literárno-dramatický odbor je priveľmi oficiálny. Voláme ho jednoducho „dramák.“ S literatúrou sa stretávame v podobe scenára. Venujeme sa aj klasickému prednesu, no dôraz kladieme na dramatizáciu, vyjadrenie myšlienky či pocitu cez gestá a pohyby. A to znamená dramatický.
Na vyučovaní „mladí herci a herečky“ tvoria cvičné etudy na zadanú tému. V dramatickej hre nielen hrajú, ale aj zažívajú konkrétne životné situácie, ktoré si môžu vyskúšať bezpečne a "nanečisto." Vymýšľajú si scenár a diskutujú návrhy jeho realizácie, aby vytvorili krátku etudu - „scénku.“ Počas hodín absolvujú rôzne uvoľňovacie cvičenia a hrajú sa pohybové hry.

 

Divadelník sa na samotnej hre učí, ako sa správať na javisku, kontaktovať kamarátov, ktorí sa stali divadelnými postavami, vystupovať pred publikom. Veľmi dôležité je nájsť správny kľúč k vlastnej postave, veď nie sme profesionálni herci! Pri takomto hľadaní sa dá zažiť veľa smiešnych situácií a zábavy. Ide o tvorivú hru, nie stresujúci dril.

 

Počas školského roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch:

 

DRAMATICKÁ PRÍPRAVA


Dramatická príprava je predmet, ktorý vyučujeme ako hlavný predmet v 1. a 2. ročníku základného štúdia. Skladá sa zo štyroch tematických celkov: Reč, Pohyb, Slovesnosť a Dramatická hra. Náplňou predmetu je rozvíjanie a prehlbovanie pohybových a prednesových daností žiaka. Hlavným obsahom predmetu je dramatická hra, ktorá je typovo zameraná na všetky kompetencie. Vychádza zo spontánnej detskej hry a skúseností žiaka. Vyučovanie je orientované na žiaka a jeho individuálne potreby. Hlavnou stratégiou je viesť žiaka k vlastnej tvorivej aktivite, spolupráci, sebavyjadreniu a pozitívnym zážitkom.
 

DRAMATIKA A SLOVESNOSŤ


Dramatika a slovesnosť je hlavným predmetom 3.-6. ročníka základného štúdia. Obsahom predmetu je komplexná tvorivá dramatická činnosť, ktorá smeruje k samostatnej, prirodzenej aktivite v dramatickej hre a ku kultivovanému hovorenému či písomnému prejavu. Hlavnou stratégiou je podnecovať fantáziu, rozvíjať vnímavosť a predstavivosť detí, a tak im pomáhať objavovať seba a svet.
 

PREDNES


Predmet vyučujeme od 2. ročníka. Náplňou predmetu je rozvíjanie a prehlbovanie rečových a prednesových daností žiaka. Hlavným obsahom predmetu je rozvíjať rečové, jazykové a sociálne kompetencie. Predmet vedie žiaka k sebavyjadreniu a empatii. Žiaci si pomocou vhodných textov vytvárajú základy pre stupnicu hodnôt. Vnímajú estetickú hodnotu textov a kvalitu rečového prejavu a prednesu.
 

POHYB


Predmet vyučujeme od 3. ročníka základného štúdia ako cieľavedome vedenú pohybovú výchovu. Je zameraný na vytvorenie pohybových schopností, ktoré bude žiak ďalej vedome a tvorivo uplatňovať a ďalej rozvíjať.
 

PRÁCA V SÚBORE


Práca v súbore je predmet medziročníkový. Hlavným cieľom je tvorba inscenácie, na ktorej sa podieľajú všetci žiaci. Zúžitkujú tam svoje vedomosti a zručnosti z ostatných predmetov. Výsledný produkt – predstavenie je určené na verejnú prezentáciu. Práca v súbore je kľúčovým predmetom vyučovania LDO v ZUŠ IWK, nakoľko škola je na prácu v súbore zameraná.
 

ŠTÚDIUM ROLÍ A UMELECKÝ PREDNES


Predmet je vyučovaný v rámci štúdia 2. stupňa. Žiaci pracujú samostatne na zvolených predlohách – súčasných či dobových a stvárňujú ich na základe svojich daností. Oboznamujú sa s rôznymi východiskami umelecého prednesu a kritériami jeho hodnotenia.
 

ZÁKLADY DRAMATICKEJ TVORBY


Predmet je vyučovaný v rámci štúdia 2. stupňa. Žiak rozvíja svoju tvorivosť v konkrétnych modelových situáciách. Pri tvorbe vyjadruje vlastné stanovisko. Žiaci sa učia obmieňať svoj psycho-fyzický prejav, konajú s imaginárnou rekvizitou v imaginárnom priestore, hľadajú možnosti sebavyjadrenia. Počas školského roka pracujú na svojej ročníkovej práci, v ktorej spracúvajú konkrétne dramatické zadanie.
 

DEJINY DRAMATICKEJ TVORBY


Predmet vyučujeme v 6. ročníku základného štúdia a na druhom stupni. Podmienkou pri absolventských skúškach na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie divadla a dramatickej tvorby. Tieto poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na vysokoškolské štúdium s umeleckým zameraním.

 

 

Mgr. Iva Posluchová   

 

                                             

DDS IMRO MLADŠÍ s hrou ČIARA získal 3. miesto v regionálnom kole súťažnej prehliadky

Rozprávkové javisko a postupuje do krajského kola,

ktoré sa uskutoční 10. apríla 2015  Púchove.

 

Držte nám palce! 

 

 

 

Scénická miniatúra Premena, DDS IMRO MLADŠÍ

 

 

Scénická miniatúra Cvičný zápas, DDS IMRO MLADŠÍ

 

 

autor: Ľubo Capko