VÝTVARNÝ ODBOR

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa poskytuje svojim žiakom množstvo možností na všestranné rozvíjanie ich výtvarného nadania. Počas štúdia sa zoznamujú so širokým diapazónom techník a postupov výtvarnej tvorby v predmetoch normálneho aj rozšíreného vyučovania a rôznych výtvarných kurzoch organizovaných školou.

Samozrejmosťou na škole je prípravné vyučovanie pre deti predškolského veku, ktoré realizuje ZUŠ IWK v spolupráci s materskými školami v meste a blízkom okolí. Žiaci si tu hravou formou osvojujú základy tvorivých výtvarných činností a pripravujú sa tak na navštevovanie vyučovania pre mladších žiakov v prvom až štvrtom ročníku štúdia. Na základe vykonania postupovej skúšky žiaci postupujú do cyklu, ktorý vyvrcholí absolventskou skúškou prvého stupňa štúdia v deviatom ročníku. Následne sa môžu rozhodnúť aj pre absolvovanie druhého stupňa štúdia, určeného pre stredoškolákov, ktoré je taktiež zakončené absolventskou skúškou.
 

 

Počas školského roka prebieha vyučovanie v nasledujúcich predmetoch:

 

KRESBA

Kresba, ako pendant rozvoja všetkých výtvarných zručností, je hlavným predmetom vyučovaným na škole. Okrem realizácie vecných štúdií v rôznych kresliarskych technikách sa študenti zameriavajú aj na netradičné formy zoznamovania sa s kresliarskymi materiálmi ako ceruzka, uhlík, rudka, tuš a ich najrôznejšie kombinácie.

 

MAĽBA

V rámci tohto predmetu si žiaci môžu osvojiť základy štúdijnej, ale aj voľnej maliarskej tvorby vo všetkých bežne dostupných maliarskych technikách. Okrem klasických maliarskych techník tu má svoje miesto tvorivý experiment, hľadanie a objavovanie netradičných postupov a riešení výtvarných problémov.

 

GRAFIKA

Absolvent štúdia v tomto ateliéri nadobúda znalosti a technické zručnosti pri práci s technikami tlače z výšky (napr. linoryt, drevoryt, ai.), tlače z hĺbky (papieroryt, suchá ihla), ale aj materiálovej tlače, tlače z koláže alebo monotypie.

 

DEKORATÍVNE ČINNOSTI A PRÁCA S MATERIÁLOM

Náplň predmetu tvorí práca s najrôznejšími postupmi dekoratívneho umenia. Žiaci sa učia zvládnuť prácu s písmom, vyskúšajú si rozličné formy propagačného umenia, ale aj prácu s textilom a inými materiálmi.

 

MODELOVANIE A PRIESTOROVÁ TVORBA

Ťažiskom práce v ateliéri modelovania je práca s keramickou hlinou a glazúrami. Žiaci sa venujú voľnej aj štúdijnej drobnej plastike a reliéfu, ale aj tvorbe rozličných úžitkových a dekoratívnych predmetov. Do tohto predmetu patrí aj experimentovanie s priestorovou tvorbou v podobe inštalácie či iných aktuálnych postupov za využitia alternatívnych materiálov a techník.

 

_______________________________________________________________________________

 

DEJINY UMENIA A VÝTVARNÁ TEÓRIA

Podmienkou pri absolventských skúškach na oboch stupňoch štúdia je vykonanie skúšky z dejín a teórie výtvarného umenia. Tieto poznatky môžu žiaci zúročiť nielen pri ďalšom rozvoji svojho nadania, ale aj pri príprave na vysokoškolské štúdium s výtvarným zameraním.

 

PRÍPRAVNÝ KURZ NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠKOLY S VÝTVARNÝM ZAMERANÍM

O tento kurz je v posledných rokoch záujem zo strany študentov, ktorí sa rozhodli pre štúdium na stredných, resp. vysokých školách s výtvarným zameraním. Kurz je určený nielen pre študentov ZUŠ IWK, ktorí sa chcú venovať príprave aj mimo riadneho vyučovania, ale aj pre tých, ktorí sa výtvarnej tvorbe doteraz nevenovali.

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRE DOSPELÝCH

Cieľom ateliéru je umožniť aj dospelým vzdelávať sa v umeleckej oblasti a získať určitú zručnosť i množstvo poznatkov. Stretávame sa jedenkrát týždenne. Na hodinách sa „študenti“ zoznamujú so základnými výtvarnými technikami (kresba, maľba, grafika, modelovanie, práca s materiálom a dekoratívne činnosti), ale aj s rôznymi netradičnými, či modernými postupmi. Pokiaľ študent inklinuje k určitej technike, môže sa jej pod odborným vedením venovať vo zvýšenej miere.
Ateliér pre dospelých je podľa slov našich dospelých študentiek veľmi príjemnou formou relaxu, kedy môžu tí, ktorí majú radi výtvarné umenie, spojiť príjemné s užitočným.

 

PREDPRÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA– tvorivé dielne pre deti od 3 do 5 rokov s rodičmi

Predmet  je určený deťom, ktoré radi ,,tvoria“, deťom, ktoré z akýchkoľvek dôvodov nechcú, či nemôžu navštevovať materskú škôlku a chcú byť v detskom kolektíve spolu s maminou či ocinom.
Máme k dispozícii ateliér s kobercom, kde sa môžeme hrať s hračkami, môžeme si poležať, oddýchnuť, napapať sa. Tu aj cvičíme. Cvičenie je motivované riekankami a pesničkami, ktoré nadväzujú na príbeh o škriatkovi Edovi. Škriatok Edo je náš imaginárny kamarát, s ktorým sa stretávame pravidelne.
V druhých ateliéroch potom maľujeme, striháme, lepíme, otláčame grafiku, modelujeme
z keramickej hliny podľa toho, čo je práve náplňou hodiny. Nie vždy deti výtvarná činnosť baví. Niektoré rady cvičia a potom len pozorujú, ako si mama vyrába keramický kvetináč do kuchyne. Niektoré cvičenie veľmi nebaví a už by chceli miešať farbičky. Dôležité je, aby sme im vytvorili priestor, aby nám samy ukázali, čo ich zaujíma, akým smerom sa chcú ďalej uberať. A najmä, aby neboli v spoločenskej izolácii a mali možnosť byť s kamarátmi, ktorí majú práve toľko rokov ako ony.
Ak máte doma malého ,,umelca“, tak len smelo príďte.

KURZY, VÝTVARNÉ DIELNE

 

 

V záujme učiteľov školy je stále ísť o kúsok ďalej. Preto sa vyučujúci rozhodli realizovať výtvarné kurzy.

Kurz maľby preferuje výtvarnú aktivitu priamo v prírodnom prostredí mesta. Je založený na vzájomnej otvorenej komunikácii študentov s pedagógmi. Študenti získavajú nové skúsenosti, nekonvenčný pohľad na realitu. Kurz vrcholí inštaláciou a pohybovo-dramatickou „art“ akciou v réžii žiakov zachytenou na videozáznam V. Boháčom.

 

Medzinárodná internetová súťaž o účasť na UMELECKEJ DIELNI. Tvorivé dielne pre žiakov pod vedením renomovaných pedagógov a lektorov s výjazdami
do prekrásneho okolia Považskej Bystrice. Poslaním umeleckej dielne je tradičný edukačný proces tranformovať do formy netradičných umeleckých dielní. Cieľom je aj výtvarným umením stierať hranice medzi krajinami.