Panel používateľa

Poplatky

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica

POPLATOK – školné VO,LDO,TO

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica
VZN schválené uznesením MZ č. 87/2012 z 13. 12. 2012
Účinnosť nadobudlo: 1. 2. 2013
Doplnok č. 1 schválený uznesením MZ č. 44/2019, zo dňa 09. 05. 2019
Účinnosť nadobudol: 01. 09. 2019
Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Podmienky na odpustenie alebo zníženie príspevku.
Mesto je podľa § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zriaďovateľom základných umeleckých škôl. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon") výšku príspevkov v uvedených školách a školských zariadeniach určuje zriaďovateľ VZN.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu ( školné )
Základná umelecká škola IWK, Jesenského 246/10, Považská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený takto:
Prípravné a základné skupinové štúdium 2,00 EUR Štúdium pre dospelých 9,00 EUR
Mesto Považská Bystrica ako zriaďovateľ základných umeleckých škôl, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu – riaditeľke školy
Príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní vyučovania alebo činnosti.
Príspevok sa vráti pri prerušení činnosti zo strany školy alebo školského zariadenia na viac ako štyri týždne v jednom slede. - žiadosť predložiť riaditeľke školy 

VZN_školské_príspevky

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

p

 

poplatky

Prihlásenie