Oznamy

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OZNAMY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodičia,

Dňa 22.6.2020 dochádza k obnoveniu vyučovania v ZUŠ IWK

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s opatrením ÚVZ SR z 9.6.2020

Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín v skrátenom čase:
Od 10,00 do 11,00 hod. / rodičia s deťmi /
Od 13,45 do 15,15 hod. / prvá vyučovacia skupina /
Od 16,15 do 17,45 hod. / druhá vyučovacia skupina/

Na vyučovaní žiaci dostanú vysvedčenie, práce vytvorené v tomto školskom roku a informáciu pre začiatok šk.r. 2020 /2021.

Zákonný zástupca
• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZUŠ písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie / viď príloha /
Bez odovzdania podpísaného vyhlásenia nebude žiak pustený do budovy.
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZUŠ a pri odchode žiaka zo ZUŠ – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk
• Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZUŠ – rodičia nevstupujú do budovy školy, môžu sa zdržiavať len v exteriéri školy
• Zabezpečí pre svoje dieťa na vyučovanie dve rúška a papierové jednorazové utierky.
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho, alebo riaditeľku školy.
• Bezodkladne nahlási karanténu ak bola dieťaťu nariadená lekárom, alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučovanie zrušené

OZNAM: Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k časovému uzavretiu všetkých škôl a školských zariadení. Od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane.
Usmernenie: https://www.minedu.sk

Vyučovanie bude prebiehať elektronickou formou. Preto Vás milí rodičia a žiaci žiadame, aby ste si kontrolovali svoje mailové schránky. Triedni učitelia budú žiakom zasielať zadania v týždňových intervaloch. Po obnovení vyučovania v ZUŠ IWK, si žiaci práce osobne skonzultujú s triednym učiteľom.
Veríme, že sa situácia, čím skôr upokojí a učitelia sa budú môcť vrátiť k svojim žiakom. Prajeme vám hlavne veľa zdravia.

 

oznam

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

zapis

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prihlásenie