Oznamy

OZNAMY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZHODNUTIE - Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Škola prechádza na dištančné vyučovanie do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.
https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

od 26. 10. do 27.11.2020
na základe uznesenia vlády prechádzajú základné umelecké školy
na dištančné vzdelávanie
PRÁZDNINY
Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje termín jesenných prázdniny,
ktoré sa presúvajú na piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020.
Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny
v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom


Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

u

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

o

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prihlásenie