Panel používateľa

Oznamy

OZNAMY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

__________________________________________________________________________________________________________________

v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021.

 S účinnosťou od 17. mája 2021 v ZUŠ IWK sa začína klasické vyučovanie.

 Rozhodnutie ministra

 Činnosť škôl od 17. mája 2021

__________________________________________________________________________________________________________________

Informovanie pre vstup do priestorov prevádzkovateľa

__________________________________________________________________________________________________________________

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní . S účinnosťou od 11.1.2021 minister školstva mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, riaditelia škôl zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie.
Po skončení zimných prázdnin z epidemiologických príčin od 11.1.2021 pokračuje na škole dištančné vyučovanie vo všetkých ročníkoch a odboroch školy – VO, LDO, TO a to do odvolania. Rodičia a žiaci budú o prípadných zmenách vopred informovaní.

__________________________________________________________________________________________________________________

Základné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie po 25. 1. 2021 budú postupovať podľa ďalších rozhodnutí Pandemickej

komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, uznesení vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva SR,
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU. Do 25. 1.
2021 sa žiaci v týchto školách a školských zariadeniach vyučujú dištančne.
https://www.minedu.sk/data/att/18397.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________

ROZHODNUTIE - Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon") s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. Škola prechádza na dištančné vyučovanie do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. O aktuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

__________________________________________________________________________________________________________________

OZNAM

od 26. 10. do 27.11.2020
na základe uznesenia vlády prechádzajú základné umelecké školy
na dištančné vzdelávanie
PRÁZDNINY
Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje termín jesenných prázdniny,
ktoré sa presúvajú na piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020.
Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny
v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

 

Prihlásenie